Obszary w których możemy pomóc

Metodyka współpracy z klientami

Skorzystaj z pomocy adwokatów

Reprezentacja Klienta w sporach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, a w szczególności w sprawach:

– o zapłatę ceny/wynagrodzenia, 
– o odszkodowanie,
– o uchylenie/stwierdzenie nieważności uchwał organów osób prawnych,
– z zakresu prawa własności przemysłowej,
– o ochronę praw autorskich i pokrewnych,
– o ochronę dóbr osobistych,
– prawa prasowego.

 

Reprezentacja Klienta w sprawach sądowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności w sprawach:

– o rozwód,
– o separację,
– o alimenty,
– o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka, rozwiązanie przysposobienia,
– w zakresie władzy rodzicielskiej oraz styczności z dzieckiem.

 

Świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa pracy, a w szczególności:

– reprezentacja w sporach sądowych z zakresu prawa pracy zarówno pracodawców jak i pracowników,
– przygotowywanie regulaminów pracy i wynagradzania,
– reprezentowanie pracodawców, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych w ramach negocjacji układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych,
– przygotowywanie projektów umów z zakresu prawa pracy i oświadczeń woli pracodawcy (umowy o pracę, umowy w przedmiocie odpowiedzialności materialnej pracowników, umowy o zakazie konkurencji, oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę).

 

Prowadzenie sądowej i pozasądowej windykacji należności Klienta, w tym:

– uzyskiwanie tytułów wykonawczych,
– reprezentacja Klienta w postępowaniu egzekucyjnym obejmująca w szczególności uczestnictwo w czynnościach Komornika Sądowego, kontrolę jego działań
– wnoszenie w razie potrzeby przewidzianych prawem środków zaskarżenia,
– podejmowanie działań prawnych przewidzianych na wypadek niewypłacalności dłużników.

 

Prowadzenie wskazanych niżej spraw z zakresu prawa karnego:

– obrona Klientów w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe,
– obrona Klientów w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe,
– reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym,
– reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych w sądowym postępowaniu karnym,
– sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i reprezentacja oskarżycieli w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego.

 

Pomoc prawna z zakresu prawa spółek handlowych:

– pomoc w tworzeniu spółek,
– pomoc w przekształcaniu spółek,
– pomoc w działalności bieżącej.

 

Świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, a w szczególności:

– przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców,
– przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumentów,
– reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym o ogłoszenie upadłości oraz po jej ogłoszeniu w postępowaniu upadłościowym.

 

Prowadzenie spraw z zakresu prawa administracyjnego i sądowo administracyjnego, w tym w szczególności:

– reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed organami administracji publicznej ( w tym sporządzanie odwołań i zażaleń),
– wnoszenie skarg do sądów administracyjnych i reprezentacja Klienta zarówno w postępowaniu przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi jak i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.


Ponadto:

– sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
– udzielanie ustnych porad prawnych; konsultacje,
– prowadzenie korespondencji w imieniu klienta,
– analiza umów, opiniowanie i redagowanie umów oraz innych aktów prawnych.