Obszary w których możemy pomóc

Metodyka współpracy z klientami

Skorzystaj z pomocy adwokatów

Szukasz fachowej pomocy prawnej do załatwiania swoich spraw w Polsce ?

Masz problem z prawem karnym, potrzebujesz pomocy w prawie rodzinnym, a może twoje sprawy majątkowe w Polsce wymagają udziału prawnika?

Pomoc prawna z każdej dziedziny prawa na wyciągnięcie ręki, bez konieczności przyjazdu do Polski

1.Prawo Karne i karno – skarbowe

reprezentowanie klienta w postepowaniu przygotowawczym, sądowym jak i wykonawczym,
sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych w tym apelacji i zażaleń,
reprezentowanie klienta w toku czynności dokonywanych przez oskarżyciela publicznego, policję i inne organy ścigania.

 1. Prawo Administracyjne
  -sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad  w zakresie administracyjnoprawnych uwarunkowań planowanych operacji gospodarczych, w tym obowiązku uzyskiwania koncesji lub zezwoleń,
  -reprezentowanie klienta w postępowaniach przez organami i sądami administracyjnymi wszystkich instancji oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  -dochodzenie roszczeń z tytułu szkód, poniesionych wskutek niezgodnych z prawem działań organów administracyjnych

-sporządzanie wniosków i innych dokumentów w postępowaniach administracyjnych, w tym o uzyskanie wymaganych koncesji i zezwoleń, ze szczególnym uwzględnieniem zezwoleń wymaganych od cudzoziemców.

3.Prawo Cywilne

-reprezentowanie interesów klienta przed sądami wszystkich instancji na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach procesowych i nieprocesowych

-sporządzanie przedsądowych wezwań
-reprezentowanie klienta w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych
-pomoc w zakresie uzyskania przez klienta odszkodowań od firm ubezpieczeniowych i innych podmiotów

Prawo Rodzinne

 1. W zakresie spraw rodzinnych prowadzimy sprawy:
  -separację
  -rozwód
  -alimenty
  -podział majątku wspólnego
  -o ustanowienie rozdzielności majątkowej i zarząd majątkiem wspólnym
  -przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej
  -ustalenie kontaktów z dzieckiem
  -prowadzenie mediacji i ugód w powyższych sprawach

-zakazanie osobistej styczności z dzieckiem
-ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
5. Prawo gospodarcze

Świadczymy usługi w następującym zakresie:
tworzenie, przekształcanie, łącznie, podział i likwidacja spółek handlowych,
przygotowywanie i opiniowanie projektów umów w obrocie gospodarczym (krajowym i międzynarodowym),
monitorowanie, zabezpieczanie i dochodzenie wierzytelności pieniężnych,
reprezentowanie Klientów przed Sądami, organami administracji państwowej i urzędami.
W segmencie prawa cywilnego:

zapewniamy konsultacje na każdym etapie współpracy,
prowadzimy w imieniu Klienta negocjacje w przedmiocie ustalenia warunków prawnych kontraktów,
opracowujemy projekty umów, umów podwykonawczych, sprzedaży, dzierżawy, nieruchomości i praw, umowy cesji oraz faktoringu, umowy franchisingowe,
Oferujemy kompleksową pomoc prawną w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Polsce. Zapewniamy Klientom stałą i doraźną pomoc prawną we wszystkich zagadnieniach z zakresu prawa pracy, obejmujących w szczególności:

umowy o pracę,
umowy o zakazie konkurencji,
regulaminy i inne przepisy dotyczące zatrudnienia,
rozwiązywanie umów o pracę,
opinie prawne i ekspertyzy z zakresu prawa pracy,
spory z pracodawcą, w tym prowadzenie spraw przed sądem pracy.
spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczące braku wypłaty należnych świadczeń
Zajmujemy się doradztwem prawnym związanym z nabywaniem, a także najmem, dzierżawą oraz zagospodarowaniem nabytych nieruchomości. Dla naszych Klientów w szczególności:

prowadzimy analizę stanu prawnego nieruchomości na podstawie ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sądy oraz dokumentacji dostarczonej przez Klienta,
przygotowujemy i negocjujemy umowy sprzedaży nieruchomości,
opracowujemy optymalne rozwiązania dotyczące nabywania nieruchomości przez podmioty zagraniczne.