zgłoszenie on-line

Wypełnij formularz zgłoszeniowy nie wychodząc z domu, za pośrednictwem usługi online.

E-mail osoby zgłaszającej*:

1. Dane osoby zgłaszającej: Imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail) *:

2. Dane osoby, osób, których sprawa dotyczy: Imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe*:

3. Opis przedmiotu sprawy (czas, miejsce, przebieg zdarzenia – zdarzeń, osoby objęte zdarzeniem, wydane w sprawie decyzje – wyroki, itp.)*:

4. Stanowisko w sprawie osoby na rzecz której ma być prowadzona sprawa wraz ze wskazaniem argumentów przemawiających za trafnością tego stanowiska*:

5. Posiadane dokumenty potwierdzające istnienie sprawy oraz dokumenty czy też inne dowody potwierdzające słuszność stanowiska osoby, na rzecz której ma być prowadzona sprawa*:

6. Oczekiwania osoby, na rzecz której ma być prowadzone postępowanie*:

7. Proponowany termin i miejsce spotkania w celu omówienia sprawy, przy czym preferuję spotkanie w siedzibie mojej Kancelarii*:

8. Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz a także data wysłania formularza*: